Bosch Với Thế Giới

Cam kết của chúng tôi với môi trường:

Ngày nay, các vấn đề tài nguyên và môi trường đã gây ra mối quan tâm rộng rãi trên toàn thế giới. Ngay từ năm 1973, bảo vệ môi trường đã được xác định là nguyên tắc cơ bản của Bosch và mục đích cơ bản của đổi mới công nghệ. Ở bất kỳ giai đoạn sản xuất sản phẩm nào, bảo vệ môi trường là một khía cạnh quan trọng của Bosch.

Các nguyên tắc môi trường của Bosch không chỉ phù hợp với các tiêu chuẩn nghiêm ngặt của Châu Âu, mà còn phải được thực hiện trong tất cả các tổ chức toàn cầu của Bosch. Bosch đã thiết lập một hệ thống quản lý môi trường chuyên dụng để điều phối, đàm phán và giải quyết các vấn đề môi trường toàn cầu của Tập đoàn. Chúng tôi nỗ lực không ngừng cho môi trường lành mạnh và xinh đẹp ngày nay trong tương lai.

Trước những thách thức gia tăng mà chúng ta phải đối mặt từ biến đổi khí hậu, giờ đây chúng ta đã đặt ra cho mình một mục tiêu tham vọng hơn đáng kể liên quan đến bảo vệ khí hậu:

Vào năm 2020, chúng tôi muốn tạo ra khí thải trong phạm vi ảnh hưởng trực tiếp (phạm vi 1 và 2) carbon trung tính trên toàn thế giới. Đến năm 2030, sau đó chúng tôi muốn đạt được một sự cải thiện hơn nữa về mặt bảo vệ khí hậu trên cơ sở chất lượng của các biện pháp được áp dụng.